101 koetta – Rakenna, Leiki, Opi 101 Experiment 25615